Home » News » အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြို စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ၊ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပမယ်။

အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြို စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ၊ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပမယ်။

အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြို စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ၊ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပမယ်။

အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အကြို စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲများ၊ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပမယ်။

img209Back