Home » News » တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုး/ပြောင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ခံယူပွဲ (၃၁-၇-၂၀၁၉)

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုး/ပြောင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ခံယူပွဲ (၃၁-၇-၂၀၁၉)

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုး/ပြောင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ခံယူပွဲ (၃၁-၇-၂၀၁၉)

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုး/ပြောင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ၏ ဆန္ဒသဘောထား ခံယူပွဲ (၃၁-၇-၂၀၁၉)

01 02 03 04 05 06 07 08Back